Forretningsbetingelser (Salgs og leveringsbetingelser)

 • 1. GENERELT

firma apps ApS benævnes i dette dokument som sælger.

Handlende hos sælger, benævnes kunde eller køber.

Med mindre andet er aftalt skriftligt med Sælger gælder disse Forretningsbetingelser for enhver aftale mellem Sælger og køber om levering af produkter eller serviceydelser.

Sælger forbeholder sig ret til, at ændre Forretningsbetingelserne uden varsel og med virkning for løbende og allerede indgåede kontrakter.

De til enhver tid gældende Forretningsbetingelser kan ses på: https://firmaapps.dk/forretningsbetingelser eller rekvireres via vores kunde support på telefon 71 72 73 00.

Alle priser er uden moms. Med mindre andet er anført.

 • 2. INDGÅELSE AF AFTALE

Når køber har afgivet sin bestilling hos Sælger om levering af et produkt, en serviceydelse eller andet. Er køber senest 10 dage fra modtagelse forpligtiget til at give Sælger besked om eventuelle fejl eller mangler, medmindre andet er skriftligt aftalt. Kontrakt eller anden form for aftalegrundlag skal underskrives eller bekræftes pr. e-mail og sendes retur til Sælger enten pr. brev, fax eller e-mail. Med mindre anden form for bekræftelse er skriftligt aftalt med Sælger.

 • 2.1. TILBUD

Tilbud er kun bindende for sælger i 30 dage, medmindre andet er angivet skriftligt.

Tilbud skal accepteres af køber, skriftligt eller via e-mail, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 • 3. BETALING

Specifikke betalingsbetingelser kan ses på fremsendte ordrebekræftelse, aftalegrundlag og/eller faktura. Disse kan variere i forhold til hver enkelt kunde, og for hvert produkt, service eller ydelse.

Betales købesummen ikke rettidigt, opkræves et rykkergebyr på 100 kr. plus morarenter, jf. “lov om forsinket betaling”.

Betaling af morarenter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalings-pligten måtte medføre.

Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt på grund af købers forhold.

Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer eller andet grundlag, medmindre dette er skriftligt anerkendt af sælger.

 • 4. RETTIGHEDER

Sælger er berettiget til uden forudgående varsel at slette materiale, som efter Sælger skøn er ulovligt, eller på nogen måde strider imod god skik og brug.

I tilfælde af sletning af materiale, som følge af Købers misligholdelse og- eller andre former for brud på aftalen mellem Køber og Sælger, tilbagebetales forudbetalte beløb ikke til køber.

Så længe Sælger har aftale om drift, hosting af hjemmeside, webshop, app eller andet for køber, har Sælger ophavsret samt enhver anden rettighed til alle kildekoder herunder ASP, JAVA, Applets, CGI, .net, php, HTML-kode og enhver anden kode. Derudover har Sælger ophavsret og enhver anden rettighed til alle grafiske fremstillinger, billeder, data samt andet materiale, som er helt eller delvist udviklet og/eller udarbejdet af eller i samarbejde med Sælger, og som indgår som en del af købers løsning.

Efter endt periode, kan køber frikøbe og flytte al kode, tekst og billede materiale, der er relevant for løsningens funktionelle behov, mod et mindre administrativt beløb på kr. 3.995,-

Ved udvikling af en app, hjemmeside, webshop eller anden ydelse, som er produceret i et system, hvor Sælger ikke har ophavsret til kildekoden. Kan køber ikke ved aftalens ophør, frikøbe eller kræve kildekode eller andet udlevereret i forbindelse med overlevering. Dette gøres specielt gældende for den type apps, som sælges som enten “branche apps” eller “firma apps” som er bygget på et systemfundament Sælger har købt sig rettigheder til brugen af.

De nævnte rettigheder kan ikke anvendes i andre sammenhænge uden Sælgers skriftlige accept. Dette gælder i alle forhold, medmindre andet bliver aftalt skriftligt mellem Sælger og Køber.

 • 5. LEVERING OG FORSINKELSE

Levering sker fra sælgers adresse, medmindre sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber, bringer det solgte til køber.

Levering til køber sker for købers regning og risiko.

En overskridelse af leveringstiden med 60 hverdage på grund af sælgers forhold. Vil i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.

Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at sælger er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige, 3 parter, forsinket levering af materiale fra køber eller enhver anden omstændighed, samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.

Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 3 måneder.

 • 5.1. FORPLIGTELSER

Sælger forpligter sig til at behandle alle oplysninger om Køber fortroligt. Sælger forbeholder sig dog retten til at udlevere købers personlige oplysninger til de relevante myndigheder, i tilfælde af misbrug af internettet eller begrundet mistanke herom.

Sælger forbeholder sig ret til at bruge abonnements oplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og marketings-øjemed. Sælger er berettiget til at videregive oplysninger til officielle navnemyndigheder, f.eks. DK-Hostmaster, InterNIC og RIPE.

 • 6. OPSIGELSE

Alle løbene eller abonnements aftaler fornyes automatisk efter udløb af en periode medmindre andet er skriftligt aftalt.

Opsigelse af en løbene eller abonnements aftale, skal ske skriftligt senest 3 måneder før udløb af aftalen, med mindre andet er aftalt skriftligt.

Opsigelse senere end 3 måneder før udløb af en periode. Betragtes som forsinket opsigelse. Opsigelsen vil derfor have sin virkning, som fremkommet korrekt indenfor de 3 måneders opsigelse før udløb af den næstkommende periode. Dette gælder alle løbene eller abonnements aftaler med mindre andet er skriftligt aftalt.

Opsigelses og bindings-perioder kan variere imellem produkter og ydelser.

Sælger kan opsige alle former for abonnementer med 1 måneds varsel.

Alle løbene eller abonnements perioder er gældende fra dato for underskrift med mindre andet er skriftligt aftalt.

 • 7. MANGLER

Køber skal straks ved levering foretage en undersøgelse af varer, produkter, services eller ydelser fra sælger.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.

Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Efter sælgers valg. Vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller om leveret for sælgers regning indenfor rimelig tid. Sker dette ikke er køber berettiget til at ophæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning. Har køber ikke inden 1 måned efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

 • 8. MISLIGHOLDELSE

Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til, at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontrakt retlige regler.

 • 9. ANSVARSBEGRÆNSNING

Materiale til brug ved udvikling, skal sendes til support@firmaapps.dk med mindre andet er aftalt. Køber er alene ansvarlig for manglende materiale til udvikling og levering af enhver service, produkt og ydelse. Al materiale skal være digitalt. Større filer skal sendes via www.wetransfer.com.

Ved udvikling og design vil rettelser, ændringer mm. håndteres indenfor et rimeligt omfang. Det vil i alle tilfælde udelukkende være sælger, der kan vurdere dette.

Der tages forbehold for, at ikke alle krav/ønsker kan opfyldes med de programmer, systemer, plugins eller anden 3 parts software Sælger benytter til, at levere de med køber aftalte produkter og ydelser. Sælger fraskriver sig ethvert ansvar vedr. appudgivelse hos Apple eller Google Play, samt evt. problemstillinger hos 3 part. I disse tilfælde vil der ikke kunne kræves tilbagebetaling og køber vil fortsat være forpligtet til at overholde betaling i henhold til aftale. Med mindre andet er skriftlig aftalt.

Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.

Sælger hæfter ikke for driftstab, herunder avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

 • 10. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.